Vizioni

Vizioni i FA-së është të krijojë, zhvillojë e transmetojë njohuri përmes mësimdhënies dhe punës kërkimore-shkencore; të vlerësojë, vendosë dhe mirëmbajë standarde të cilësisë së lartë të arsimit dhe hulumtimit shkencor në fushën e arkitekturës; të ofrojë mundësi për të gjithë banorët e Kosovës dhe më gjërë, që të përfitojnë nga ky arsim i lartë gjatë gjithë jetës (life long learning) pa kufizime; të përkrahë dhe të zhvillojë mobilitetin dhe zhvillimin e avansimeve akademike të personelit e të studentëve në rrafshin ndërkombëtar; të jetë pjesë e rrjetit të arsimit të lartë ndërkombëtar përmes rritjes së bashkëpunimit me parnerët dhe institucionet vendore e ndërkombëtare; dhe t‘u shërbejë institucioneve dhe partnerëve vendorë dhe ndërkombëtarë me ekspertizë, kërkim shkencor, invencion dhe kreativitet pa kufizime.