Studimet Master

Procedurat dhe dokumentet e nevojshme për zyrtarizimin e temës master

1. Kërkesa – 3 kopje (F1 – forma e bashkangjitur në këtë link)
2. Çertifikatën e notave – 2 kopje (merret tek referentja për çështje të studentëve)
3. Vërtetimin për statusin e studentit – 2 kopje (merret tek referentja për çështje të studentëve)
4. Projekt propozimi i punimit të temës master– 3 kopje (hartohet nga vet studenti, max. 2 faqe)Procedurat dhe dokumentet e nevojshme për dorëzimin e draftit / vlerësimin e temës master

1. Kërkesa – 3 kopje (F2 - forma e bashkangjitur  në këtë link)
2. Drafti i temës master (në formë digjitale, i dorëzohet anëtarëve të komisionit)
3. Abstrakti – 3 kopje (hartohet nga vet studenti)
4. Deklarata e studentit për punë origjinale – 3 kopje (forma e bashkangjitur në
 këtë link)Procedurat dhe dokumentet e nevojshme për dorëzimin e punimit të temës master

1. Paraqitja e provimit të diplomës (bëhet në shërbimin e studnetëve)
2. Dorëzimi i punimit të temës së diplomës – 7 kopje të shoqëruara me CD (dorëzohen tek Sekretari)
3. Paralajmërohet dita e mbrojtjes së punimit të diplomës (koordinohet me anëtarët e komisionit dhe i deklarohet sekretares përmes mentorit për ta paralajmëruar në shpallje)