Bashkëpunimi me universitetet tjera

Fakulteti i Arkitekturës ndjek rrugën e bashkëpunimit dhe marrëveshjeve të Universitetit duke u zgjeruar edhe drejt institucioneve dhe fakulteteve në fushat e arkitekturës, urbanizmit dhe planifikimit hapësinor, efiçencës së energjisë, qëndrueshmërisë, trashëgimisë kulturore dhe teknologjisë.

Fakulteti i Arkitekturës ka bashkëpunim me institucione rajonale dhe ndërkombëtare, duke përfshirë universitetet evropiane dhe ato me bazë në SHBA. Marrëveshjet janë lidhur për të lehtësuar sa vijon:

  • Shkëmbimet e Stafit akademik dhe studentëve për qëllime studimi dhe kërkimore.
  • Projekte dhe publikime të përbashkëta kërkimore.
  • Pjesëmarrje të përbashkët në konferenca, simpoziume, dhe seminare.
  • Programet e përbashkëta akademike, kurset dhe zhvillimin e kurrikulave.
  • Ndarja e metodologjive dhe didaktikave të mësimdhënies për të rritur cilësinë e mësimdhënies dhe të të nxënit.
  • Forma të tjera të bashkëpunimit të fakulteteve me interes të ndërsjellë.

Në vijim është lista e Institucioneve të ndryshme Arsimore dhe Profesionale, me te cilat Fakulteti i Arkitekturës në Universitetin e Prishtinës ka marrëveshje dhe bashkëpunim:

Marrëveshjet me Fakultetet e Arkitekturës dhe Urbanistikës

Europë

Fakulteti i Arkitekturës, Universiteti i Lubjanës, Slloveni

Fakulteti i Arkitekturës, Technische Universitat Dresden, Gjermani

Fakulteti i Arkitekturës dhe Planifikimit, Universiteti i Teknologjisë në Vjenë, Austri (në proces të përcaktimit të datës së nënshkrimit të marrëveshjes)

Fakulteti i Arkitekturës dhe Dizajnit, Universiteti Fatih Sultan Mehmet Vakif, Stamboll, Turqi

Fakulteti i Arkitekturës, Universiteti Teknik i Lindjes së Mesme (METU), Ankara, Turqi (në proces)

SHBA

The Boston Architectural College, Boston, Shtetet e Bashkuara të Amerikës

Në regjion dhe në kuadër të Universitetit të Prishtinës

Fakulteti i Ndërtimtarisë, Universiteti i Prishtinës, Kosovë

Fakulteti i Shkencave të Aplikuara, Universiteti i Tetovës, Maqedonia e Veriut

Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, Universiteti Politeknik i Tiranës, Shqipëri