Prof. Dr. Violeta Nushi

Prof. Dr. Violeta Nushi

Dekane

Nr.kontaktues:

+381 38 224 751

Të dashur Studentë, mirëserdhët në Fakultetin e Arkitekturës

Ndihem e nderuar, që në cilësinë e dekanes së Fakultetit të Arkitekturës, të përfaqësoj para jush misionin tashmë gjysmë shekullor që ka bërë bota akademike e arkitektëve për studimet e arkitekturës në Universitetin e Prishtinës, për arsimimin e lartë të kuadrove kompetente në fushën e arkitekturës, me ndikim të rëndësishëm në ruajtjen dhe kultivimin e mjedisit, në dizajnin dhe ndërtimin e vendit, rajonit dhe më gjerë! Në gjysmë-shekullin e tij të dytë, fakulteti dhe shoqëria hyn në një epokë urbane dhe të ndërkombëtarizimit. Si rrjedhojë, jemi të pozicionuar në mënyrë unike, të transmetojmë e ndihmojmë studentët, për të kuptuar sfidat e mjedisit natyror, të projektuar e të ndërtuar, përmes ekspertizës në arkitekturë, mendimit kreativ në projektim e manipulim të hapësirës, kërkimit në shkencë për arkitekturë e planifikim urbanistik, përdorimit të TI në arkitekturë e urbanizëm dhe ruajtjes së vlerave të trashëgimisë arkitektonike. Ndaj, vendimi Juaj për të vazhduar arsimin e lartë në fakultetin e arkitekturës është një nga më të rëndësishmit në jetën tuaj. Ju hap derën tuaj për tu bërë elitë e shoqërisë akademike në të ardhmen, me njohuri të reja në fushën e arkitekturës, dhe jo vetëm. Duhet të besoni se studimi nuk ka të bëjë vetëm me ligjërata, punëtori, ushtrime, provime e nota. Pasi që koha juaj e studimit do të ju mbetet në kujtesën, si pjesë më e bukur e jetës, ku përveç diplomës e profesionalizmit, do fitoi miq, kolegë të ardhshëm e ndoshta shokë të jetës.


Të dashur studentë, duke qenë të regjistruar në një ndër fakultetet që gjithmonë pranon nxënësit më të mirë, ju bëheni njëkohësisht anëtarë dhe garues në familjen më të madhe universitare në Kosovë, në Universitetin e Prishtinës! Kurioziteti i juaj i qëndrueshëm do të udhëhiqet na stafi akademikë dhe praktikuesit, për të zgjedhur pyetjet kritike të botës sot, si: Çfarë do të duhet për të krijuar qytete më të drejta dhe më gjithëpërfshirëse shoqërore? A mund të kemi rezultate më të mira shëndetësore e psikologjike për gjithë shoqërinë përmes arkitekturës? Si të adresohen sfidat e transportit publik? Si mund të reduktohen mbetjet dhe emetimet e CO2? Në ç ‘mënyrë mund të reduktojmë dëmet për mjedisin dhe efikasitetin energjetik të ndërtesave? Të mësuarit dhe kërkimi na lejon t'i adresojmë këto çështje duke kombinuar dizajnin me ekspertizën në qëndrueshmëri, projektimin arkitektonik, planifikimin hapësinor e urbanizim, trashëgimi arkitekturale dhe teknologjisë në arkitekturë.


Ndonëse do dëshiroja, është fjalë e shkurtër për të dhënë informata të mjaftueshme për aktivitetet, jetën akademike, shërbimet studentore, oraret mësimore e të provimeve, organet kolegjiale, personelin akademik e administrativ, aktivitetet dhe jetën sociale të studentëve, të këshillit studentor, apo të të dhënave për infrastrukturën e për fakultetin. Të gjithat do i gjeni në faqen tonë të fakultetit, të përditësuara në vazhdimësi.


Dhe së fundi, të dashur studentë, ju përshëndes përzemërsisht në emër të Fakultetit të Arkitekturës dhe në emrin tim, duke ju uruar një fillim të mbarë dhe një vit të ri të suksesshëm akademik!


Dekane,
Prof. Dr. Violeta Nushi

Violeta Nushi është Dekane dhe profesoreshë në Fakultetin e Arkitekturës në kuadër të UP-së. Ajo ka përfunduar studimet e doktoratës në fushën arkitekturës në Qershor 2007 në Universitetin Politeknik të Tiranës.

Ka një ekspertizë të gjatë në zhvillimin e fushës së edukimit arkitektonik dhe legjislacionit për ndërtimin dhe efiçiencën e energjisë së ndërtesave dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Fusha saj e interesit në kërkimet shkencore dhe akademike është konstruksioni i elementëve arkitektonik, mbështjellësi i objektit dhe fasada, metodologjia hulumtuese në arkitekturë, arkitektura e qëndrueshme dhe efiçienca e energjisë në ndërtesa.

Është instruktore në Qendrën për Energji dhe Qëndrueshmëri të Universitetit të Prishtinës dhe Trajner për trajnimin e auditorëve të efiçiencës së energjisë në ndërtesa. Ka shërbyer mbi 35 vite si Inxhiniere e Arkitekturës dhe e Ndërtimit në organizata vendore dhe ndërkombëtare, si: Entin për Urbanizëm dhe Projektim; Ambasadën e USA; organizatën OSBE në Kosovë; etj. Është autore e monografisë “Arritja e qëndrueshmërisë përmes formës arkitektonike”; autore dhe ko-autore në shumë punime hulumtuese e shkencore; anëtare e projekteve hulumtuese shkencore ndërkombëtare, si në: COST TU0901, COST TU0905, COST TU1403, koordinatore e projektit ndërkombëtar TEMPUS- DAPEEWB; anëtare në Këshillin e Shkencës në MASHT gjatë viteve 2012-19, anëtare në Internacional Association of Life-Cycle of Civil Engineering (IALCCE) 2014 – në vazhdim; nënkryetare e Shoqatës së Arkitektëve të Kosovës 2009-2013; Vlerësuese e bursistëve të Kosovës në programin DAAD (2014-2019); etj. Ajo mund të kontaktohet në adresën e saj elektronike:

[email protected]

  • Të sigurojë udhëheqje akademike në fushat përkatëse për zhvillimin e mësimit, punës shkencore dhe artistike në fakultet.
  • Të sigurojë shfrytëzimin efikas, ekonomik dhe efektiv të mjeteve të alokuara për fakultetin nga Këshilli drejtues.
  • Të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme në zbatimin e vendimeve dhe detyrave të përcaktuara nga Këshilli i fakultetit.
  • Të sigurojë informata të mjaftueshme në lidhje me shfrytëzimin e mjeteve dhe rezultateve në mësim, në kërkime shkencore dhe në krijimtari artistike për rektorin dhe Këshillin drejtues sipas dispozitave të këtij Statuti.
  • Të përfaqësojë Këshillin e Fakultetit në Senatin e Universitetit.
  • T’i japë këshilla rektorit dhe Senatit për emërimin e personelit akademik në lëndët e fakultetit.
  • Të propozojë kandidatët për prodekanë.
  • T’i kryejë detyrat e tjera të dekanit që parashihen në Statut.
  • Mund të përfaqësojë Universitetin edhe për çështjet ligjore në emër të fakultetit vetëm me autorizim të Këshillit drejtues të paraparë me rregullore apo me mënyrë tjetër.
  • Përcakton detyrat e prodekanit.