Këshilli Mësimor

Këshilli i Fakultetit të Arkitekturës është organ i fakultetit i cili zgjedhet me mandat 4 vjeçar, përmes zgjedhjeve të personelit akademik të cilat mbahen në Universitetin e Prishtinës. Përbëhet nga Dekani/e, Prodekani/e (ët), Sekretari/e i fakultetit, deri në tridhjetë (30) anëtarë të zgjedhur nga radha e profesorëve të fakultetit; deri në tetë (8) anëtarë të zgjedhur nga radha e asistentëve të fakultetit, një anëtar i zgjedhur nga personeli jo akademik i fakultetit, dhe dy (2) përfaqësues të studentëve, të zgjedhur nga këshilli i studentëve të fakultetit. Kompetencat e Këshillit të Fakultetit janë të përcaktuara me nenin 76 të Statutit të Universitetit të Prishtinës

Këshilli i Fakultetit të Arkitekturës është i përbërë nga 15 anëtarë. Lista e anëtarëve të Këshillit të Fakultetit të Arkitekturës është:

1.  Prof.Dr. Violeta Nushi, Dekane,

2.  Prof.Asoc.Dr. Vlora Navakazi, Prodekane

3.  Prof.Ass.Dr. Arta Xhambazi, Prodekane

4.  Prof.Asoc.Dr. Teuta Jashari Kajtazi, Prodekane

5.  Arta Zabërgja, u.d. Sekretare

6.  Prof.Ass.Dr. Ardita Byci

7.  Prof.Ass.Dr. Dukagjin Hasimja

8.  Prof.Ass.Dr. Mimoza Dugolli

9.  Prof.Ass.Dr. Miranda Rashani

10.  Prof.Ass.Dr. Rozafa Basha

11.  Dea Jasiqi, studente

12.  Elton Bajramaj, student