Bashkëpunime profesionale

Marrëveshje/Memorandume Mirëkuptimi me Institucione të tjera profesionale kombëtare

Asociacioni i Arkitektëve të Kosovës

Fondacioni Kosovar i Arkitekturës (KAF), Prishtinë, Kosovë

Fondacioni i Trashëgimisë Kulturore Kosovare pa kufij, Prishtinë, Kosovë

Fondacioni Jeshil, Prishtinë, Kosovë

OJQ 7 Arte, Mitrovicë, Kosovë

Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor, Prishtinë, Kosovë

Marrëveshje/Memorandume Mirëkuptimi me Institucione të tjera profesionale ndërkombëtare

Europe House, Prishtinë

Europaische Klimaschutzinitiative, Berlin, Gjermani

Manifesta 14 Prishtinë, 2022

Share Contractor Prishtina 2022

Atelie(at) Femia, Milano, Itali (në proces)