Vendime dhe Rregullore

Tipi Emërtimi Viti
Rregullore për procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në Fakultetin e Arteve të Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtinës'' 18/10/2019
Rregullore për procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin e peronelit akademik në Universitetin e Prishtinës ''Hasan Prishtina'' 18/10/2019
Vendim për lejimin e shpalljes së Konkursit publik për emërimin e personelit akademik të Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtina'' 15/10/2019
Vendim për plotësim të Vendimit nr. 2-706, dt. 26.9.2019, për vazhdimin e kohëzgjatjes së afatit të diplomimit për studentët të cilët e kanë kaluar periudhën e lejuar të kohëzgjatjes së studimeve 15/10/2019
Vendim për zgjedhjen e pesë anëtarëve të Këshillit Drejtues nga radhët e stafit akademik të Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtina'' 10/10/2019
Vendim për regjistrim të kandidatëve në programe studimore të cilat nuk janë plotësuar në afatin e dytë të konkursit nr. 2-529, dt. 13.09.2019, për nivelin e studimeve baçelor 01/10/2019
Vendim për ndryshim-plotësim dhe vazhdim të afatit për aplikim në Konkursin nr. 2-607, dt. 20.9.2019, për pranimin e studentëve në studimet e doktoratës për vitin akademik 2019-2020 27/09/2019
Vendim për vazhdimin e kohëzgjatjes së afatit të diplomimit për studentët të cilët e kanë kaluar periudhën e lejuar të kohëzgjatjes së rregullt të studimeve në nivelin baçelor, master dhe doktoratë 26/09/2019
Vendim për regjistrim të kandidatëve në programet studimore të cilat nuk janë plotësuar në afatin e parë të konkursit nr. 1-909, dt. 09. 07. 2019 11/09/2019
Vendim lidhur me shfrytëzimin e pushimit vjetor për personelin akademik dhe administrativ të Universitetit të Prishtinës për vitin 2019 23/07/2019
Vendim për miratimin e kërkesës së Departamentit të Matematikës në FSHMN, për pjesëmarrjen në një garën në Uni. Amerikan në Bullgari 02/07/2019
Vendim për shpalljen e zgjedhjeve për zgjedhjen e pesë anëtarëve të Këshillit Drejtues nga personeli akademik të Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtina'' 11/06/2019
Vendim për aprovimin e kërkesës së Prof. Asoc. Dr. Xhevat Krasniqit për mbulimin e shpenzimeve të kuotizimit për pjesëmarrje në konferencën shkencore 24/05/2019
Vendim për refuzimin e ankesës të parashtruar nga Mersije Bimbashi, për kompensim të pagave pas pensionimit 29/03/2019
Vendim për refuzimin e kërkesë së Prof. dr. Hivzi Muharremit, si të pa bazuuar në lidhje me kompensimin e tri pagave pas pensionimit 29/03/2019
Vendim për përcaktimin e tarifës për vijimin e mësimit me një modul në lëndët klinike, në kuadët të Fakultetit të Mjekësisë 22/03/2019

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next