Prof. Asoc. Vlora Navakazi

Prof. Asoc. Vlora Navakazi

Prodekane për çështje mësimore e Fakultetit të Arkitekturës

Nr.kontaktues:

+381 38 224 751