Plani zhvillimor

Si pjesë e strategjisë së zhvillimit të mëtutjeshëm të infrastrukturës në FA është krijimi i laboratoreve të hulumtimit specialistik; krijimi i “hapësirës publike” të studentëve dhe mësimdhënësve për aktivtete jashtëkurrikulare; si dhe rikrijimi i hapësirës së jashtme për rekreim dhe punë në natyrë.

Tanimë janë në proces të dizajnimit hapësira të reja për laboratorë dhe bibliotekë, me planifikim të implementimit në një të ardhme të afërt.

https://fa.uni-pr.edu/page.aspx?id=1,87